AmaTshatshu: Thembu’s of Western Thembuland

The amaTshatshu clan is named after a valiant Thembu warrior called Tshatshu who lived during the reigns of both Kings Ngubengcuka and his father Ndaba.  They derive from the right hand house of Dlomo, son of Nxeko.  Dlomo begot Mawose, and he in turn gave birth to Tukwa, father of Xhoba, father of Tshatshu, father of Bawana, father of Maphasa, father of Gungubele, father of Gcuwa, father of Sobantu, who is father of the current chief of amaTshatshu, Mncedisi, Aa! Jongulundi!

Advertisements

10 thoughts on “AmaTshatshu: Thembu’s of Western Thembuland

 1. I’m so happy to know how Amatshatshu relate to ODlomo i was comfuse, now wat i reall to know is OOTSHATSHU BASUKAPHI cos we are very few where i am which is Idutywa and we don’t know each other…thank you very much.

 2. Mna ndinguVuyokazi Mzotana umamTshatshu eCofimvaba. Ndizalwa nguNtoyakhe ozalwa nguDambile ozalwa nguNgcwabane ozalwa nguMzotana ozalwa nguXolilizwe ndiphelele apha. Ndicela nindincedise ukwazi lomnombo ngokupheleleyo ndifuna ukwazi ukuba uXolilizwe lo uzalwa ngubani.

 3. ndiyavuya ufunda ngoo mapasa ingangalala madoda ootshatshu ootubane omawose ogungubele ntontle ntwezbomvu kwerin eeeih ndiyazingca ngoba yinkosazna yakwa tshatshu

 4. Ndiyabulela ngalomnombo wamaTshatshu,ndiseLady Frere kwaTshatshu ndicela ke nindiphandele okokuba ngomphi omdala uSibango kunye noKatsi,ngoba ngokokwethu uSibango ingathi nguye inkulu.

  1. Inkulu ka Vezi nguTeba wasweleka esemncinci, wemka namanzi. Kwindlu esekunene wazala uSibango. Kwiqadi lendlu enkulu wazala u Sqwebu, kwiqadi lendlu esekunene wazala uMadolo. Kwindlu elixhiba wazala u Katsi.

   Ngenxa yokuba inkulu uTeba seyi swelekile, uSibango wenziwa inkulu ka Vezi. Yena Sibango uzele uDwesine kwindlu enkulu, ekunene wazala uRogers, uBhayibili, uStulo noNgqaqeni. UDwesine yena wazala uZola kwindlu enkulu, uZola wazala uPhathani, oseyintlabi yakwa Vezi nanamhlanje.

   1. Enkosi Tubhane ndiyabulela kakhulu ngoku ndicacelwe kakhulu, inye into endifuna ukuyibuza ngoba ndiyeva utatomkhulu uRogers wayeyinkosi apha kwelicala lakwaTshatshu apha ngaseXonxa ingaba wayephethe ukusuka phi ukuya phi,ndithetha ngomhlaba ke ngoku ngoba inkosi yinkosi ngomhlaba.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s